Речник

Речник на термините използвани в сайта за обозначаване на понятия в областта на маркетинга в социалните мрежи:

(Допълва се постепенно)

B
Brand awareness – 1. Разпознаваемост на бранда, на марката
2. Популярност на бранда, на марката (в по-широк смисъл на „осведоменост“)

Според определение в BusinessDictionary: Степен, до която един бранд (една марка) се разпознава от потенциалните клиенти и се асоциира точно с конкретен продукт. Изразява се обикновено като процент от целевия пазар и е основна цел на рекламата през първите месеци или години от въвеждането на продукта.

Buying persona profile – „портрет“ на вашия средностатистически клиент

C
Call To Action (CTA) Призив за действие, Подканваща фраза за извършване на определено действие – абонамент, покупка и т.н.

CTR – Click-Through Rate (Клик Тру Рейт) – показател, чрез който се измерва ефективността на дадено показано или споделено съдържание и представлява отношението между броя на кликовете върху него и броя на импресиите (показванията), т.е. колко от потребителите, на които е било показано съдържанието са кликнали, за да го видят.
CTR

Conversion (Конверсия) – процесът на превръщане на онлайн посетители и последователи в социалните мрежи в клиенти.

I

Interaction (Интеракция, взаимодействие) – В общ онлайн смисъл – взаимодействие и комуникация между потребители в интернет, форма на двустранна комуникация. В контекста на социалните мрежи, с това понятие биха могли да бъдат обозначени всички взаимодействия като харесване, споделяне, коментар на различни активности между дадени потребители.
M

Mention (Меншън, меншване) – споменаване на юзър в социалните мрежи. За да меншнете някого в социалните мрежи, обикновено трябва да изпишете кльомба пред неговото потребителско име. Споменатият потребител получава нотификация за менша.

N

Notification (Нотификейшън, нотификация) – уведомяване на потребител (чрез съобщение или мейл) за някакво събитие, действие, взаимодействие в социалните мрежи.

R

Reach (Рийч) – в контекста на маркетинга в социалните мрежи, може най-общо да се разбира, като брой на потребителите, които са видяли определено съдържание
Organic reach (Органичен рийч) броят на хората, до които достига определено съдържание (прим. споделени постове във Фейсбук) без то да е промотирано, или да е платена реклама за него.

V
Viral (вирален, вирусен) – в социалните медии има значение на съдържание, пост или друг вид информация, която предизвиква висок интерес и се разпространява бързо между потребителите чрез споделяне. Статус с вирален ефект – публикация, която за кратко време достига до голям брой хора в социалните мрежи, чрез многократно шерване, ретуитване и т.н.